Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Asystent Rodziny

W ramach funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut pracuje asystent rodziny, który swoje działania realizuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Asystent rodziny to osoba, która w określonym i ustalonym z rodziną czasie wspiera ją tak, aby w perspektywie nabyła umiejętności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci. Rola asystenta rodziny polega na wspieraniu rodziny, aby samodzielnie mogła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w ich myśleniu oraz zachowaniu koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Nadrzędnym celem jego pracy jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej prawidłowe wychowanie dzieci.

Po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokonaniu analizy sytuacji rodziny i uzyskaniu zgody ze strony dyrektora OPSGŁ rodzina może zostać objęta wsparciem asystenta rodziny. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Główne obszary współpracy asystenta z rodziną:

 1. Poprawa warunków socjalno-bytowych
  • doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego
  • trening budżetowy
  • trening czystości
  • wspieranie w sprawach dotyczących sytuacji zdrowotnej członków rodziny
  • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
  • pomoc w poszukiwaniu pracy
  • pomoc w załatwianiu spraw w urzędach oraz instytucjach
 1. Relacje w rodzinie
  • pomoc w angażowaniu członków rodziny w sprawy bieżące (podział obowiązków)
  • pomoc w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów rodzinnych
  • doradztwo w zakresie prawidłowego komunikowania się (rozmowy)
 1. Problemy opiekuńczo – wychowawcze.
  • pomoc w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica
  • wzmacnianie kompetencji rodziców
  • budowanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziców
  • pomoc w organizowaniu wolnego czasu
  • pomoc w egzekwowaniu obowiązku szkolnego
  • doradztwo w zakresie umiejętnego stawiania granic
  • pomoc w budowaniu systemu zasad rodzinnych

Zadania asystenta rodziny określone są w art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do których w szczególności należą:

  • opracowanie i realizacja określonego planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
  • opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
  • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin
  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
  • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
  • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi OPS
  • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
  • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
  • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, grupami roboczymi lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

„Za życiem”

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Podstawą do skorzystania ze wsparcia jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut telefonicznie, mailowo lub osobiście. Przy udzieleniu wsparcia asystenta rodziny nie ma wymagania przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w imieniu danej osoby sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny
 • będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami
 • udzieli informacji na temat wsparcia psychologicznego
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych
 • udzieli informacji na temat pomocy prawnej
 • będzie wspierał w realizacji codziennych obowiązków
Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone