Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Stypendia szkolne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę    w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

 • rodziców (prawnych opiekunów)
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły lub kolegium. 

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na cele edukacyjne to rachunki imienne, faktury imienne i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy;
 • datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne;
 • numer dokumentu;
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego;
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru, filharmonii itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Uwaga! Stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów!

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak:
  • zajęcia z języka obcego,
  • zajęcia plastyczne, muzyczne, komputerowe,
  • zajęcia sportowe,
  • inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą.
 1. Częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym.
 2. Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych  z pobieraniem nauki, a mianowicie na:
  • zakup podręczników (tj.: podręczniki, lektury, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne), map, globusa oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymaganymi przez szkołę,
  • pomoce i przybory szkolne tj.: kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, brystole, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi,
  • tornister lub plecak szkolny, torba szkolna,
  • zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, dyskietki, oprogramowanie, tusze, tonery, głośniki komputerowe),
  • biurko, krzesło, lampa na biurko,
  • opłata za Internet (od wrześnie do czerwca ),
  • strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.: odzież sportowa:
 1. Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów), tj. na:
  • dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,
  • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji, wyżywienie.

 


ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej [PDF]
Klauzula informacyjna RODO [PDF]

Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone