Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz więcej informacji można znaleźć klikając:  gov.pl/rodzina

Karta Dużej Rodziny

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Karta przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny, na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

 

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o przyznanie Karty:

 • w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
 • w przypadku małżonka rodzica – akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Ile kosztuje wydanie KDR?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już ważną Kartę w formie elektronicznej, a składasz wniosek o dodatkową formę (tradycyjną), wtedy  należy ponieść opłatę 10,00 zł. Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia, bądź kradzieży Karty kosztuje 15,00 zł.

Na jaki czas można uzyskać KDR?

 • rodzice - na całe życie,
 • dzieci - do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:
 • do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,
 • do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.
 • dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.
 • cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

 

KONTAKT W SPRAWIE KARTY DUŻEJ RODZINY: 

TEL. (17) 249 92 05, (17) 249 92 06

 


ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny [PDF]

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZDKR-01 [PDF]

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym - ZKDR-02 [PDF]

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej [PDF]

Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną - ZKDR04 [PDF]

Karta Dużej Rodziny - informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) [PDF]

Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone